Sociale opdracht

fotolia_99481530

De sociale dienst

Elkeen die op het grondgebied van de gemeente woonachtig is kan rekenen op de hulp van het OCMW opdat hij op een menswaardige manier zou kunnen leven.

De nieuwe wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie, ingevoerd in oktober 2002, biedt aan de mensen die de hulp van het OCMW inroepen, de nodige middelen om (terug) aansluiting te vinden bij onze samenleving. Dit gebeurt voornamelijk via inschakeling op de arbeidsmarkt.

Om te kunnen genieten van dit recht op maatschappelijke integratie moet een persoon woonachtig zijn in de gemeente. Daarnaast is het noodzakelijk dat hij meerderjarig is, Belg is of op zijn minst ingeschreven in het bevolkingsregister. Verder mag hij niet beschikken over voldoende financiële of gelijkgestelde middelen en moet hij werkwillig zijn.

Om het gestelde doel van maatschappelijke integratie te bereiken, zal het OCMW na een sociaal onderzoek samen met de hulpzoekende op zoek gaan naar de verschillende mogelijke pistes, rekening houdend met de situatie waarin deze laatste zich bevindt. De volgende omstandigheden kunnen zich voordoen :

  • De persoon in kwestie is geschikt om onmiddellijk aan het werk te gaan, eventueel na een bijkomende voorbereidende vorming. De maatschappelijk werker verwijst de betrokkene door naar onze dienstprofessionele inschakeling.
  • Het gaat om een jongere die niet ouder is dan 25 jaar en die een welbepaald diploma voor ogen heeft zodanig dat hij zich op een succesvolle manier op de arbeidsmarkt kan begeven. Samen met het OCMW wordt er een maatschappelijk integratieplan opgesteld waarin de aard en de duur van de studies en de gestelde voorwaarden worden omschreven. Dit studieplan houdt vanzelfsprekend in dat deze persoon een aangepast inkomen ontvangt. Op deze manier begeleidt ons OCMW gemiddeld een zeventigtal studenten per jaar van wie 75% een diploma behaalt.
  • De persoon in kwestie bevindt zich, om gezondheidsredenen (hetzij tijdelijk hetzij chronisch) in de onmogelijkheid om te werken. In dit geval zal het OCMW hem een leefloon toekennen.

Maar het OCMW beperkt zich niet tot de mensen die voldoen aan de wettelijke beschikkingen betreffende de maatschappelijke integratie. We hebben het hier dan voornamelijk over personen die asiel aanvragen in ons land en die door de vreemdelingendienst doorverwezen worden naar ons OCMW, of vreemdelingen die niet opgenomen werden in het bevolkingsregister.

Als de sociale dienst haar schouder zet onder de maatschappelijke integratie van verscheidenen onder ons, dan streeft zij evenzeer naar het vervullen van heel wat zuiver sociale behoeften. Zo biedt zij ondersteuning op gebied van medische verzorging, het aankopen van geneesmiddelen en het doorverwijzen voor psychologische hulp. De maatschappelijke werkers bieden eveneens adequate hulp bij het bijwerken van de administratieve rompslomp (aansluiting bij een ziekenfonds, het invullen van de betreffende documenten bij pensionering, het in orde brengen van de kinderbijslag …). Wat de woninghulp aangaat verwijzen wij uhier.

Het komt steeds vaker voor dat het OCMW financieel moet inspringen, soms voor een korte periode, soms voor een lange periode, voor inwoners van de gemeente die door de stijging van de levenskost, het niet meer kunnen bolwerken. Het gaat hierbij om het betalen van de huur van hun woning, het bekostigen van de noodzakelijke verzorging of gewoonweg om op een menswaardige manier door het leven te gaan. Elk geval wordt met een totaal respect voor de privacy, apart behandeld.

De socio-professionele inschakelingsdienst

De socio-professionele inschakelingsdienst heeft als opdracht de mensen die afhangen van het OCMW toegang te verschaffen tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen de betrokkenen voorstellen om een aangepaste opleiding te volgen, zich in te schrijven in een psycho-sociaal begeleidingsprogramma of hen ondersteunen bij het zoeken naar een nieuwe betrekking. Dit alles kan verwezenlijkt worden in samenwerking met externe bedrijven of organisaties alsook binnen het OCMW zelf. Om zich van deze opdracht te kwijten biedt deze dienst tewerkstellingscontracten aan in toepassing van het artikel 60§7 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Via deze tewerkstellingscontracten krijgt iemand de mogelijkheid om, zij het tijdelijk, terug aan het werk te kunnen; de termijn die nodig is om zijn sociaal statuut en de daaruit voortvloeiende uitkeringen, te herwinnen. Dank zij deze tewerkstellingscontracten kunnen zij terug een welbepaalde beroepservaring opdoen, een zo noodzakelijk gegeven om terug opgenomen te worden in het arbeidsmilieu. Ons OCMW werft, onder artikel 60§7, gemiddeld 50 personen per jaar aan. Van deze 50 personen zijn er, volgens de statistieken, 38% die na beëindiging van voornoemd contract vast werk vinden. In 2001 heeft ons centrum het strijkersatelier – het glijden van het strijkgoed – opgericht (meer informatie hierover vindt u op pag. 16), en in 2003 zag Het Duwtje van Sint-Pieters-Woluwe, een dienstverlend bedrijf voor thuishulp, het daglicht (u vindt hierover meer informatie op pag. 17). Beide stellen werknemers, die werken onder artikel 60§7, tewerk. De socio-professionele inschakelingsdienst besteedt eveneens aandacht aan de sportieve en culturele ontplooiïng van de cliënten van het OCMW door hen aan te moedigen om deel te nemen aan culturele en sportieve evenementen. Dit betekent dat het OCMW sportkampen bekostigt, kortingen op verschillende culturele manifestaties aanbiedt en nog vele ander voordelen ; dit alles opdat de gerechtigden zich op vele vlakken zouden kunnen ontwikkelen en uiteindelijk opnieuw volwaardig sociaal opgenomen zouden worden.

De dienst schuldbemiddeling

Deze dienst ondersteunt mensen die in een zeer lastig financieel parket zitten en die niet meer het hoofd kunnen bieden aan hun schuldeisers. Het hoofddoel van deze dienst bestaat erin te zorgen dat deze mensen, die verzonken zitten in de schulden, niet in de marginaliteit verzeild raken. Door samen met hen een afbetalingsplan op te stellen, en orde te scheppen in hun chaos krijgen deze mensen terug hoop en kunnen zij hun leven verderzetten op een behoorlijk aangename manier.

Collecte de matériels et d’équipements scolaires

En savoir plus

Inzamelactie van schoolmateriaal en -uitrustung

Meer info