Sociale coördinatie

De sociale coördinatie van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe brengt vertegenwoordigers van knowhow op verschillende gebieden bijeen. Dit om:

  • Wederzijdse kennis van instellingen bevorderen.
  • Een plaats van expressie, voorstel en informatie zijn.
  • Een forum te zijn voor dialoog en debat tussen de verschillende stakeholders.
  • Steun reflectie op sociale arbeidsethiek.
  • Ontwikkelen, op basis van de behoeften die ter plaatse zijn geïdentificeerd, een reflectie en projecten op het grondgebied, of zelfs een interpellatie op politiek niveau. Door adviezen en richtlijnen uit te brengen, met inachtneming van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van iedereen.

Onze professionele partners of vrijwilligers staan op de frontlinie in het veld. Zij rapporteren regelmatig over indicatoren van de behoeften van de bevolking. Deze geïdentificeerde behoeften worden besproken in plenaire vergaderingen of in een werkgroep, en zijn het onderwerp van wegen voor het komende jaar.

sociale coördinatie van het OCMW

Historiek

Overeenkomstig artikel 62 van de Wet van 08.07.1976 van het OCMW heeft het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe sinds 18 september 2001 “De sociale Conferentie van Sint-Pieters-Woluwe” opgericht.

Het creëren van deze coördinatie houdt in dat alle actoren die actief zijn op sociaal gebied in Sint-Pieters-Woluwe bij elkaar worden gebracht. Het doel is enerzijds de synergie van het aanbod te versterken en de kwaliteit van de aangeboden diensten in de strijd tegen sociale uitsluiting te optimaliseren. Aan de andere kant hebben we het ook over het uitrusten van onszelf met instrumenten om de informatiestroom te vergemakkelijken. Naast de samenwerking tussen sociale diensten die actief zijn op het grondgebied van onze gemeente.

Coördinatie is bedoeld als forum voor reflectie en oriëntatie van het sociaal beleid met alle sociale actoren van de gemeente. Om effectiever in te spelen op de sociale behoeften van onze gemeente.

De bedrijfsregels

De sociale coördinatie van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe wordt beheerst door het charter en de werkingsprincipes.

In andere woorden, de leden van de coördinatie en de Raad van sociale actie willen het gewicht van de acties van sociale coördinatie versterken. Met inachtneming van de voorwaarden van de circulaire met betrekking tot de subsidie van de sociale coördinatie van de OCMWs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Leden van de sociale coördinatie worden uitgenodigd voor de plenaire vergaderingen. Ze zijn ook geregistreerd in 4 verschillende thematische werkgroepen. Er worden een stuurgroep en een directiecomité opgericht om het hoofd sociale coördinatie te ondersteunen bij haar veelvoudige taken. De voorzitter van het OCMW of zijn afgevaardigde ontvangt de interpellaties van de deelnemers. Hij roept ze bijeen in vergaderingen. Daarbij leidt hij debatten, stimuleert hij reflectie en analyse, hij stelt oriëntaties voor en bevordert het de samenwerking. Hij zorgt in wezen voor een effectieve verspreiding van informatie.

Gegevens

 Galerie Stockel Square
 02/235 26 28
 04/90 67 67 29
 dvandenberghe@woluwe1150.be
https://www.info1150.be/

Verantwoordelijk van de sociale coördinatie: D. Vanden Berghe : 04/90 67 67 29 

Directeur van de Sociale Actie: A. Boucquey : 02/773 59 36