R.G.P.D - G.D.P.R

Sinds 25 mei 2018 is de Europese algemene verordening gegevensbescherming (of AVG) van toepassing. De bedoeling ervan is burgers meer controle te geven over hun persoonsgegevens en het gebruik dat ervan wordt gemaakt. 

In het kader van haar wettelijke opdracht verwerkt en bewaart ons Centrum gegevens die betrekking hebben op u.  Om welke gegevens gaat het? Het betreft alle persoonsgegevens die u ons toevertrouwt of die we verzamelen, in het bijzonder alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens enz.).  

Ons Centrum ziet er op toe dat de verzamelde gegevens voldoende, relevant en niet overbodig zijn rekening houdend met het doel van de verwerking.    

We gebruiken die uitsluitend om uw vragen om hulp te behandelen, alsook om u te informeren over de activiteiten en diensten die worden aangeboden door of in samenwerking met ons Centrum, met uitsluiting van elk gebruik voor reclamedoeleinden.

Deze gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden met uitzondering van gevallen voorzien door de wet (in het kader van een procedure bij de gerechtelijke instanties bijvoorbeeld).

U hebt het recht van toegang tot uw persoonsgegevens, om de rectificatie van onjuiste gegevens te verzoeken en om het wissen van uw persoonsgegevens te vragen. 

Ter algemene informatie, de burgers hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be).

Als u vragen heeft of aanvullende informatie wenst, nodigen wij u uit om een e-mail te sturen naar het volgende adres: gdpr.cpas@woluwe1150.be.