sociale opdracht

services sociales du CPAS

De eerstelijnsmaatschappelijk dienstverlening

Elke persoon die op het grondgebied van de gemeente woont, kan gebruik maken van de hulp van het OCMW om een leven te leiden dat in overeenstemming is met de menselijke waardigheid. Op voorwaarde dat de persoon onder de bevoegdheid van het OCMW valt volgens de wet van 2 april 1965 betreffende de hulpverlening door de OCMW’s. En dat het sociaal onderzoek leidt tot een gunstige beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

In dit opzicht begeleidt het OCMW de geholpen personen bij hun sociale en professionele integratie.

Om recht te hebben op sociale integratie, moet men:

  • onder de bevoegdheid van het OCMW vallen
  • meerderjarig zijn
  • Belg zijn of ingeschreven zijn in het bevolkingsregister
  • niet over voldoende middelen beschikken
  • bereid zijn om te werken, tenzij gezondheids- of billijkheidsredenen dit verhinderen

Via een sociale bijstand die gelijkwaardig is aan het leefloon kan het OCMW ook personen helpen die niet aan alle voorwaarden voldoen die door de wet worden gesteld met betrekking tot sociale integratie. Het gaat met name om:

  • asielzoekers (die door het Vreemdelingenbureau naar ons OCMW worden gestuurd)
  • vreemdelingen die niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister
  • personen zonder verblijfsvergunning of illegaal op het grondgebied verblijvend

Andere mogelijke hulpverlening

Naast het leefloon of de gelijkwaardige sociale bijstand kan de sociale dienst ook hulp bieden op medisch en farmaceutisch gebied, psychologische begeleiding aanbieden. De sociale dienst kan ook bijdragen aan de sociale, culturele en sportieve ontplooiing van de gezinsleden. En kan ook hulp bieden op het gebied van voeding, energie of huisvesting, enz.

Voorafgaand aan elke vorm van hulp analyseert het OCMW de situatie van de hulpvrager aan de hand van een sociaal onderzoek. Het stelt een sociaal verslag op, werkt samen met de hulpvrager aan een project voor sociale integratie en legt dit alles vast in een sociaal rapport. Het geïndividualiseerd project voor sociale integratie wordt onderhandeld en ondertekend door de hulpvrager en het OCMW, met inbegrip van andere partners die betrokken zijn bij het integratietraject.

De maatschappelijk werkers helpen ook mensen om administratieve zaken op orde te krijgen (aansluiting bij een ziekenfonds of een kinderbijslagfonds, …).

Wat huisvestingshulp betreft, nodigen wij u uit om onze Woondienst pagina te raadplegen.

Het OCMW analyseert elke situatie individueel en neemt een beslissing middels een gemotiveerd administratief document, in overeenstemming met het recht en met respect voor het beroepsgeheim.


CONTACTGEGEVENS

De Sociale Dienst: 
02 773 59 00
02 773 59 10
servicesocial.cpas@woluwe1150.be

Directeur Sociale Actie :
Arnaud Boucquey
 02 773 59 36